Thomas Zach

Winner 1955

Thomas Zach "Venedig" © Thomas Zach