David Zink Yi
Preisträger 2004
David Zink Yi, La Cumbia, 1999
David Zink Yi, Dedicated to Yi Yen Wu, 2000