Clemens Kaletsch

Winner 1984

Clemens Kaletsch "Waffengleich", 1984 © Clemens Kaletsch
Clemens Kaletsch "Eingangssituation", 2000 © Clemens Kaletsch
Clemens Kaletsch "Deine Freunde", 2018 © Clemens Kaletsch